Jak snížit ve firmě spotřebu energie... a nechat si to zaplatit?

Nejlevnější energií je nepoužitá energie. Cesta vede přes modernizaci zařízení či budov. Náklady nebývají nízké a návratnost investice krátká. Zájmem státu ale je zvýšit naši "energetickou bezpečnost", česky snížit závislost na zdrojích energie. A díky tomu investice v tomto směru podporuje.

Odhalte, kde vyhazujete peníze za energie oknem
Získejte investice na úspory od Evropské unie
Využijte i další zdroje investic

Kde všude lze uspořit

 • Úsporným udržováním tepla i chladu, vlhkosti a čistoty vzduchu ve firemních prostorech,
 • Úsporným a inteligentním osvětlením - světelné zdroje s nízkým příkonem a systémy řízení osvětlení, které regulují světlo dle aktuálních podmínek a potřeb,
 • Úspornými zařízeními - technologické linky, chladicí či mrazicí boxy, stroje, čerpadla, kompresory a další,
 • Zateplením budov - nejen oken, fasády a střech jako u běžných budov, ale i výrobních a skladových prostor, které vyžadují specifické technologie.
Více k tématu

Jak investice do úspor (spolu)financovat

Existuje několik způsobů, kterými jsou podporovány investice do úspor:

Dotace EU

Jak to funguje a co se chystá

V závěru roku 2013 bylo ukončeno dotační období 2007 – 2013. Aktuálně probíhá jeho vyhodnocení v s ohledem na celkovou výši dotací, jejich úspěšnost a rychlost vyřízení. Souběžně se připravují pravidla pro čerpání evropských dotací na období 2014 – 2020. Je tedy ten správny čas zvážit, zda se vaší firmě tato možnost nevyplatí. Záměr je třeba vždy zpracovat tak, aby se neocitl mimo hranice dotačního titulu.

Dotace pro období 2014 – 2020 budou zaměřeny na malé a střední firmy. Malou firmu představuje objem max. 50 zaměstnanců, střední počet max. 250 pracovníků. Obecně by měl být kladen větší důraz na inovace, nebudou však jediným nabízeným projektem. Čerpání vždy probíhá formou výzev k předložení žádosti o dotaci. Pro oblast úspor energií ve firmách bude zásadním milníkem operační program Životní prostředí a operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

O co je již možno žádat

V dubnu 2015 byly zveřejněny předběžné informace pro 1. výzvu v programu Úspory energie. Předběžné žádosti je možno podávat už od června 2015, plné potom od září. Mezi podporovaná opatření jsou zařazena např.:

 • rekonstrukce rozvodů el., plynu, tepla ve výrobních závodech za účelem zvýšení účinnnosti,
 • zavádění a modernizace měření a regulace,
 • rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace osvětlení (jen jako součást dalších opatření),
 • zateplování obálek budov,
 • vzduchotechnika s rekuperací,
 • využití odpadní energie ve výrobě,
 • snižování energ. náročnosti / zvyšování energ. účinnosti výroby,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie - OZE a kogenerací pro vlastní spotřebu el. a tepla - biomasa, tepelná čerpadla, solární systémy.

Žadatelem může být jak podnikatelský subjekt, tak i fyzická osoba, a to v případě, že realizace proběhne mimo území hlavního města Prahy. Výše podpory je v horní hranici omezena limitem 250 mil. Kč.

V měsíci červnu 2014 se rozběhl program Potenciál, který se zabývá inovacemi. Podporuje založení, popř. rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Přímo spočívá v pořízení popř. technickém zhodnocení strojů a zařízení, které je nezbytné pro chod centra. Podporuje také technické zhodnocení stávajících budov takovéhoto centra. Příjemcem dotace mohou být právnické i fyzické osoby, které podnikají na území ČR, ovšem mimo Prahu.

Dalším spuštěným projektem je program Rozvoj. Je určen na pořízení technologických zařízení s vyššími technologickými parametry, ale také pro projekty, které zvyšují efektivnost procesů. Příjemcem dotace mohou být malé a střední podniky.

Jak na to

Obecně je možno získat dotaci na komplexní oblast úspor v energiích - výměnu stávajících zařízení, zlepšení tepelně technických vlastností budov apod., projekty zaměřené na inovaci a rekonstrukci, ale i výstavbu zcela nových center s technickým zaměřením.

Základním postupem pro získání dotací je:

 1. získat informaci o dotaci  - je možné velmi jednoduše na portálech k tomu určených (např. Ministerstvo životního prostředí apod.),
 2. nalezení konkrétní dotace pro svůj projekt,
 3. zajistit si financování projektu – dotace jsou obvykle zasílány až zpětně, po realizaci, samotného projektu, žadatel tedy musí být vybaven finančními prostředky nebo investorem
 4. vyřídit si dotaci – sehnat projektanta a energetického auditora a probrat s nimi konkrétní kroky.

Orientace v dotacích není úplně jednoduchá, je často výhodné spolupracovat s nějakým specialistou. Obrátit se můžete i a nás...

Bankovní úvěry na úspory energií

Pokud nedisponujete sami dostatečným kapitálem, lze zajistit (spolu) financování formou různých bankovních úvěrů. Banky jsou dnes již na toto financování řádně připraveny a přizpůsobují podmínkám operačních programů i svoje úvěrové produkty či programy. 

Možné formy úvěrů spojených s dotacemi EU:

 • Úvěr na předfinancování -  krátkodobý až střednědobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace,
 • Standardní úvěr na spolufinancování projektu - střednědobý až dlouhodobý úvěr na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací.

Každá žádost o bankovní úvěr podléhá analýze bonity žadatele a analýze podnikatelského záměru. Na základě výsledků těchto analýz pak bankovní analytik rozhodne, zda žádosti vyhoví.

Existují také úvěry spojené s jinými zdroji financí než jsou přímé dotace Evropská unie např. s Evropskou investiční bankou.

Dotace dodavatelů 

Boj o zákazníka poslední dobou přerostl pouhý požadavek na levnější ceny. V rámci efektivního klientského servisu a nadstandardních služeb od dodavatelů energie nebo dodavatelů technologií spojených s energiemi je možno získat dotaci na úspory.

Mezi ty nejběžnější patří dotace na výměnu kotle, na zateplení, energetické štítky budov apod. Dotací je v tomto smyslu rozuměn stav, kdy dodavatel uhradí značnou část nebo i celý náklad na nové zařízení, popř. jeho výměnu. Souběžně bývá ale takováto služba podmíněna změnou dodavatele.

Odrazovým můstkem jsou webové stránky jednotlivých dodavatelů, kde jsou přesně specifikovány podmínky pro snížení nákladů. Pokud o změně zařízení přemýšlíte, vyplatí se začít u těch tradičních dodavatelů energií - ČEZ, RWE, EON, PRE - nebo dodavatelů jednotlivých úsporných technologií. 

Splácení až z dosažených úspor

Zajímavým modelem financování je splácení z dosažených úspor. Poskytující firma zhodnotí současný stav a navrhne úsporná opatření. Na vlastní náklady je pak zrealizuje. Náklady jsou zákazníkem spláceny až ze skutečně dosažených úspor. Model se nazývá Energy Performance Contracting (EPC). Jsou schopni ho nabídnout někteří dodavatelé úsporných technologií, dodavatelé energií či poradenských firem v oblasti energetiky.

Více k tématu

Další možné kroky

Otázky, kterou jsou před vámi:

 • Má vaše firma šanci významně snížit spotřebu energie?
 • Které technologie a která cesta financování pro to budou ty nejvhodnější?
 • Kolik to kdy přinese a kolik to kdy bude stát?

 Pokud se o nich chcete poradit, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti a informace.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více