Slovník pojmů

Energetika má své pojmy a zkratky, které normálnímu smrtelníkovi nemusí nic říkat. Překládáme ty nejdůležitější z nich.

S jakýmy výrazy se můžete na trhu energií potkat?

Alternativní zdroj energie

Pojem, který označuje energetické zdroje, jejichž používání není v současnosti ještě příliš běžné, například biomasa, geotermální energie, solární panely apod.

Více u nás:

 

Biomasa

Organická hmota, která je spalována v elektrárnách spolu s uhlím. Jedná se o dřevní štěpku, slámu, exkrementy užitkových zvířat apod.

 

Centrální zásobování teplem (CZT)

O centrálním zásobování hovoříme, pokud je dodávka tepla zajišťována soustavou z ústředního zdroje tepla (např. teplárna či výtopna).

 

Distribuční soustava (DS)

Soubor zařízení pro rozvod elektřiny/vedení plynu z přenosové soustavy/předávacích stanic ke koncovým uživatelům. 

Více např. zde:

 

Distribuční území

Oblast, v níž distributor zajišťuje a spravuje distribuční soustavu pro přenos elektřiny nebo zemního plynu.

 

Distributor (PDS, provozovatel distribuční soustavy)

Distributor je vlastníkem elektrického vedení či rozvodné sítě plynu na svém distribučním území a spravuje distribuční soustavu pro přenos elektřiny nebo zemního plynu. Na rozdíl od dodavatele není možné distributora změnit.

Více např. zde:

Více u nás :

 

Dodavatel (obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, držitel licence)

Společnost, která nakupuje elektřinu nebo zemní plyn na trhu a následně ji prodává ostatním účastníkům trhu, často koncovým zákazníkům.

Více např. zde:

Více u nás:

 

Držitel licence

Licence je nutným předpokladem pro podnikání v následujících energetických odvětvích (bez ní není umožněna činnost) a uděluje se např. na:

 1. výrobu elektřiny 
 2. distribuci elektřiny 
 3. obchod s elektřinou/zemním plynem 

Licence vydává Energetický regulační úřad (ERÚ).

Více např. zde:

 

Dvoutarifová sazba

Dodávka elektřiny je v průběhu dne rozdělena do dvou tarifů – vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT). Nízký tarif je zpoplatněn nižší sazbou a je určen zejména pro akumulační ohřev vody či elektrické vytápění.

Základní přehled dvoutarifových sazeb:

DOMÁCNOSTI:

 • D25d (akumulační ohřev vody) – 8 hodin NT (nízkého tarifu), nižší spotřeba
 • D26d (akumulační ohřev vody nebo vytápění) – 8 hodin NT, vyšší spotřeba
 • D27d (elektromobil) – 8 hodin NT
 • D35d (smíšené – akumulační a přímotopné vytápění) – 16 hodin NT
 • D45d (přímotopy) – 20 hodin NT
 • D55d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, do 31. 3. 2005
 • D56d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, od 1. 4. 2005
 • D61d (chata a chalupa) – levnější elektřina (NT) od pátku 12:00 do neděle 22:00

FIRMY:

 • C25d (akumulační ohřev vody) – 8 hodin NT (nízkého tarifu), nižší spotřeba
 • C26d (akumulační ohřev vody nebo vytápění) – 8 hodin NT, vyšší spotřeba
 • C27d (elektromobil) – 8 hodin NT
 • C35d (smíšené – akumulační a přímotopné vytápění) – 16 hodin NT
 • C45d (přímotopy) – 20 hodin NT
 • C55d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, do 31. 3. 2005
 • C56d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, od 1. 4. 2005

Více u nás:

 

EAN 

Jedinečný identifikační kód pro odběrné místo komodity elektřina. Každé odběrné místo obsahuje jinou kombinaci číselných znaků. EAN je pro odběr elektřiny podobný rodnému číslu u člověka.

 

EIC kód

Jedinečný identifikační kód pro odběrné místo komodity plyn. Každé odběrné místo obsahuje jinou kombinaci číselných znaků. EIC je pro odběr plynu podobný rodnému číslu u člověka.

 

Elektrizační soustava (ES)

Systém zajišťující výrobu, přenos, distribuci a spotřebu elektrické energie. 

 

Elektroměr/plynoměr

Měřící zařízení zaznamenávající spotřebu elektřiny/plynu.

 

Energetická náročnost budovy

Množství energie, které je nutné na pokrytí spotřeby v budově (vytápění, chlazení, osvětlení apod.).

 

Energetický audit

Analytická činnost prováděná auditorem v energetickém hospodářství, jejím výstupem je dokument, jehož pravidla jsou dána vyhláškou.

 

Energetický zákon (EZ)

Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 458/2000 Sb. a pozdějších předpisech.

Více např. zde:

 

Energetický regulační úřad (ERÚ)

Energetický regulační úřad vznikl v roce 2001, a to na základě energetického zákona

Zabývá se následujícím:

 • regulace cen,
 • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů,
 • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí,
 • šetření soutěžních podmínek,
 • spolupráce s ÚOHS,
 • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
 • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích

Více na www.eru.cz

 

Fotovoltaický článek

Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření na elektrickou energii. 

Více třeba zde: http://www.ceska-solarni.cz/fotovoltaika_princip.php

 

Hlavní jistič před elektroměrem

Samočinný vypínač, který je druhem ochrany proti přetížení a zkratu. Od maximální výše jističe se odvíjí výše poplatku za distribuci el. energie.

 

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Soubor zařízení sloužících k řízení (spínání) elektrických spotřebičů.

 

Jednotarifová sazba

Dodávka elektřiny je účtována jednou sazbou po celý průběh dne. 

Základní přehled dvoutarifových sazeb:

DOMÁCNOSTI:

 • D01d 24 hodin VT (vysokého tarifu), nižší spotřeba
 • D02d 24 hodin VT, vyšší spotřeba

FIRMY:

 • C01d 24 hodin VT (vysokého tarifu), nižší spotřeba
 • C02d 24 hodin VT, vyšší spotřeba 
 • C03d 24 hodin VT, velká spotřeba
 • C62D veřejné osvětlení

Více u nás :

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace, KVET)

Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. 

Malé kogenerační jednotky do výkonu tepelného zdroje cca 50 kW, vhodné pro menší objekty se označují jako mikrokogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu se značí pojmem trigenerace

Více např. zde:

 

kWh (kilowatthodina)

Jednotka množství elektřiny, 1000 kWh = 1 MWh.

V praxi se velmi často používají násobky a díly této jednotky, např.:

MWh – megawatthodina (103 Wh)

GWh – gigawatthodina (106 Wh)

Elektrické spotřebiče s příkonem 5 kW pak za hodinu spotřebují 5 kWh elektřiny.

 

Lokální distribuční soustava (LDS)

Distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě. Jedná se např. o velké průmyslové komplexy či areály.

 

Měsíční platba za příkon

Paušální platba, která je definována podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

 

Obchodník

viz také Dodavatel

Obnovitelný zdroj energie (OZE)

Energie větru, geotermální energie, energie slunečního záření, vody, biomasy apod.

Více např. zde:

 

Odběrné místo (OM, často také OPM = odběrné a předávací místo)

Odběrné místo je místo napojení domácnosti nebo firmy na síť elektrické energie/rozvod zemního plynu. Jeden elektroměr/plynoměr rovná se jedno odběrné místo.

 

Odečet

Skutečný stav číselníku elektroměru/plynoměru a jeho odečet, který se provádí minimálně 1x ročně.

 

Odhad

Odhad spotřeby množství elektřiny/zemního plynu (například v případě nepřístupnosti měřícího zařízení).

 

Operátor trhu s elektřinou a plynem (OTE)

Operátor trhu organizuje obchod s elektřinou a zemním plynem, registruje výrobce, přijímá a distribuuje data o měření, řeší smluvní vztahy účastníků trhu s elektřinou nebo vyrovnávací trh s regulační energií

Více např. zde:

 

Podporované zdroje energie (PoZE)

Termín byl zaveden zákonem z roku 2012 o podporovaných zdrojích energie. Energetický regulační úřad takto definuje zdroje, jež podporuje při výrobě elektřiny a tepla

Více např. zde:

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Dokument, který charakterizuje energetickou náročnost budovy v následujících oblastech: osvětlení, větrání, chlazení, vytápění, příprava teplé užitkové vody

 

Samoodečet

Odečet skutečného stavu číselníku elektroměru/plynoměru samotným spotřebitelem a jeho nahlášení příslušnému dodavateli.

 

Silová elektřina

Jedná se o vlastní (skutečně odebranou elektřinu) na odběrném místě. Odběratel však neplatí pouze skutečnou spotřebu, ale také paušální poplatky či cenu za distribuci (dopravu) komodity, což významně navyšuje koncovou cenu.

 

Solární panel

Propojením fotovoltaických článků vznikají solární panely. Vyrábí se v několika výkonových řadách od 10 do 300 W. Jsou zdrojem stejnosměrného elektrického proudu.

 

Tepelné čerpadlo

Zařízení, které umožňuje odnímat teplo okolnímu prostředí a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody.

 

Zelená energie

Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů (např. slunce, voda, vítr)

Více např. zde:

Viz také Alternativní zdroje energie

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více